Prekidac

  • Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja na internet prodavnici

MOBILIART DOO NOVI BEOGRAD

www.mobiliart.rs

 

Uslovima korišćenja definisana su pravila koja korisnicima ove usluge (dalje u tekstu :“Korisnik“ ili “Kupac”) omogućavaju kupovinu proizvoda i usluga iz naše ponude.


Zadržavamo pravo promene Uslova korišćenja, shodno novim elementima ponude i/ili zakonske regulative, zbog čega bi Korisnik posebno pre svake kupovine trebalo da proveri informacije u vezi sa Uslovima korišćenja.


1. Upotreba internet sajta


Sav materijal na ovom Internet sajtu je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama. Ne možete menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe.


2. Privatnost podataka


Da bi kupovina Korisnika bila uspešno obrađena potrebno je da Kupac unese tačne podatke o imenu i prezimenu, kontakt telefonu, email adresi i adresi isporuke, a u slučaju pravnog lica: tačan naziv pravnog lica, adresu sedišta, ime i prezime kontakt osobe koja u ime pravnog lica realizuje kupovinu, telefon kontakt osobe, email kontakt osobe, PIB i matični broj pravnog lica. Uz pomoć tih podataka Prodavac će biti u mogućnosti da Kupcu isporuči kupljenu robu. Trenutni status kupovine Kupac može da proveri pod uslovom da se registrovao i ima kreiran korisnički nalog kome pristupa uz pomoć korisničkog imena i lozinke.


Svi prikupljeni podaci će biti pažljivo čuvani prema politici privatnosti koju možete pogledati klikom ovde.


3. Registracija


Registracija nije obavezna da bi se kupovina realizovala.


Kupac snosi svu odgovornost za tačnost i potpunost podataka koji su uneti prilikom registracije.


Nakon završetka procesa registracije na email Kupca će biti prosleđeni pristupni parametri za korisnički nalog i to: korisničko ime i lozinka. Korisničko ime i lozinka služe isključivo za autorizaciju korišćenja Usluge, tj. za pristup pojedinim personalizovanim sadržajima kao što su podaci o narudžbini ili status kupovine.

 

Korisnik registracijom potvrđuje:

  • da je u potpunosti upoznat i da prihvata ove Uslove korišćenja.
  • tačnost i potpunost u obrascu navedenih podataka


Registrovani korisnici su u obavezi da sve vreme čuvaju pristupnu lozinku koja im je potrebna za korišćenje sopstvenog naloga, kao i da istu nikada ne otkrivaju trećim licima. Ukoliko prekrše ovu obavezu, korisnici to čine isključivo na sopstvenu odgovornost i snose u potpunosti odgovornost prema oštećenima, za svaku štetu nastalu takvim korišćenjem njihovog naloga.


4. Naručivanje


Kupac ima mogućnost da realizuje svoje porudžbine bez registracije ili sa registracijom. Podatke Kupca unete prilikom registracije se čuvaju u bazi, tako da prilikom sledeće porudžbine Kupac mora uneti samo korisničko ime i šifru.


5. Prijem porudžbine od strane Prodavca


Nakon zaključenja porudžbine na email koji je Kupac ostavio kao kontakt, biće prosleđena potvrda da je porudžbina primljena. Ukoliko Kupac ne dobije ovakvu poruku, potrebno je da proveri ispravnost email adrese koju je ostavio kao kontakt ili prijavu problema pošalje putem kontakt forme na kontakt strani ili nas pozove telefonom.


Zadržavamo pravo da u slučaju da postoji izvesna kontradiktornost ili nejasnoća u registrovanim podacima Kupca ili narudžbenici pre dalje obrade iste, izvršimo proveru u cilju potvrde podataka koje je Korisnik naveo prilikom kupovine, da kontaktiramo Kupca e-mailom ili telefonskim putem radi ispravljanja istih i što efikasnije realizacije isporuke naručenih proizvoda.


Zadržavamo pravo da ukoliko nismo  u mogućnosti da isporučimo sve naručene proizvode, isporučimo raspoložive od izabranih proizvoda, a o tome ćemo obavestiti Kupca e-mailom (ili telefonom) sa naznakom isporuke preostalih proizvoda. Sa isporukom tih proizvoda poslaćemo Kupcu e-mail u predviđenom roku za isporuku preostalih proizvoda.


Zadržavamo pravo otkazivanja porudžbine o čemu će Korisnik biti obavešten putem emaila koji je naveo prilikom registracije ili telefonom.


Po prijemu porudžbine i obavljenoj proveri podataka o Kupcu ili porudžbini Prodavac pristupa obradi porudžbine. O svakoj promeni statusa porudžbine kupac će biti obavešten upućivanjem notifikacionog email-a na kontakt email adresu koju je ostavio na sajtu.


6. Rezervacije


Proizvodi koje Kupac stavi u korpu u procesu kupovine nisu rezervisani. Proizvod je rezervisan tek nakon potvrde kupovine od strane Kupca. U periodu između stavljanja proizvoda u korpu i potvrde kupovine postoji mogućnost da količine proizvoda više nisu dostupne putem ove usluge o čemu će Kupac biti obavešten.


7. Cene


Cene proizvoda su izražene u dinarima i uključuju PDV. Proizvodi su podložni promeni cena sve do potvrde kupovine, odnosno porudžbine.


U cenu artikla iz ponude nije uključena cena dostave, koja pada na teret Kupca.


8. Plaćanje


U zavisnosti od izbora plaćanja primeniće se različiti uslovi.


U slučaju plaćanja uplatnicom, uplata mora biti realizovana u vremenskom roku od 48 sati. Ukoliko uplata ne bude realizovana u predviđenom vremenskom roku, bićemo slobodni da Vas kontaktiramo u vezi rezervacije proizvoda. Ukoliko odustanete od kupovine, proizvod više neće biti rezervisan za Vas.


Plaćanje karticom podrazumeva da je proizvod rezervisan za Vas i šalje se na Vašu adresu u roku od jednog radnog dana.


9. Isporuka

Isporuka se vrši kurirskom službom AKS EXPRESS KURIR DOO Šabac.

Troškove isporuke za iznose kupljene robe manje od 3.000,00 dinara snosi kupac, po zvaničnom cenovniku AKS EXPRESS KURIR DOO Šabac, a za iznose veće od 3.000,00 dinara troškovi isporuke padaju na teret prodavca.

Isporuke se vrše svakog radnog dana. Ako je porudžbina izvršena preko vikenda (subota i nedelja) ili tokom praznika isporuka se vrši prvog sledećeg radnog dana.


Za više informacija o uslovima transporta kliknite ovde.

 

 

10. Garancija

Garancija o saobraznosti (zakonska garancija):

 

•Davalac zakonske garancije je trgovac. Trgovac je pravno ili fizičko lice od koga je potrošač kupio robu.

•Potrošač izjavljuje reklamaciju na nesaobraznost robe Davaocu garancije.

•Davalac garancije garantuje da je kupljena roba saobrazna specifikaciji proizvođača.

•Ako je roba nesaobrazna specifikaciji proizvođača, potrošač ima pravo da zahteva od Davaoca garancije da se otklone ove nesaobraznosti bez naknade, na prvom mestu opravkom ili zamenom, a zatim da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor. Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za Davaoca garancije u smislu Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 73/2010), potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor.

•Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila specifikaciji proizvođača, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Davalac garancije.

•Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako Davalac garancije nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Neće se smatrati da postoji nesaobraznost robe ukoliko se prilikom pregleda uređaja utvrdi da su nastupile okolnosti navedene u poglavlju „Garanciji ne podležu kvarovi nastali zbog“ i „Gubitak garancije nastaje“.

•Davalac garancije je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača. Rok od dve godine se računa od datuma predaje robe potrošaču, koji datum se nalazi na fiskalnom računu u slučaju kupovine robe u prodavnici, odnosno na otpremnici koju je potpisao potrošač u slučaju kupovine robe na daljinu ili izvan poslovnih prostorija trgovca. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti. Po isteku roka od šest meseci nesaobraznost robe u trenutku prelaska rizika dokazuje potrošač.

•Davalac garancije je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema reklamacije, odgovori potrošaču, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

•Ugovorna garancija koju daje proizvođač ne utiče na prava potrošača po osnovu saobraznosti robe (zakonska garancija).

 

Garancija:

•Garantni rok za robu koja se kupi na internet prodavnici www.mobiliart.rs iznosi ukupno 2 godine i počinje da teče od dana izdavanja fiskalnog računa. Garancija važi za teritoriju Republike Srbije.

•Štikliranjem opcije prilikom kupovine “Upoznat(a) sam sa uslovima koriščenja“, smatra se da je kupac upoznat sa garantnim uslovima.

•Za sve sporove vezane za ovu garanciju biće nadležan sud u Beogradu.

 

Garantne obaveze Davaoca garancije:

•Davalac garancije garantuje da je roba saobrazna specifikaciji proizvođača, te da će ispravno funkcionisati ako se potrošač bude striktno pridržavao uputstva za rukovanje i postupao sa robom na način kako je navedeno u ovom Garantnom Listu.

•U slučaju neopravdane reklamacije, potrošač snosi sve eventualne troškove po važećem cenovniku servisa proizvođača.

 

Obaveze Potrošača (Potrošač je dužan):

•Da čuva fiskalni račun u garantnom roku i da ga u slučju reklamacije pokaže prodavcu.

•Da prilikom preuzimanja robe ustanovi njegovu kompletnost i fizičku neoštećenost, jer se naknadne reklamacije toga tipa neće uvažiti.

•Da se striktno pridržava Uputstva za upotrebu i održavanje robe i odredbi ovog Garantnog Lista.

•Da obezbedi odgovarajuće ambijentalne uslove i strujno napajanje u skladu sa specifikacijom proizvođača.

•Da robu poveri na upotrebu licima obučenim za korišćenje iste i da se pre prve upotrebe robe upozna sa uslovima rada, uslovima ovog Garantnog lista kao i tehničkom dokumentacijom.

•Da prilikom reklamacije robe obavezno priloži: originalni fiskalni račun i originalni overeni garantni list, jer se u protivnom garancija neće uvažiti. Svi navedeni dokumenti moraju biti popunjeni i propisno overeni.

•U slučaju zamene robe ili povraćaja plaćenog iznosa, potrošač je dužan da dostavi kompletnu originalnu ambalažu, prateće originalne dodatke i originalnu dokumentaciju.

•Posle primljenog obaveštenja od strane servisera da je nesaobraznost robe otklonjena potrošač je dužan da isti podigne u roku od 90 dana. Posle isteka roka od 90 dana ni serviser ni Davalac garancije ne snose odgovornost za eventualnu štetu ili gubitak robe.

 

Garanciji ne podležu kvarovi nastali zbog:

•Neadekvatne instalacije, nestručnog rukovanja ili neadekvatnog održavanja.

•Mehaničkog, hemijskog ili bilo kakvog drugog oštećenja nastalog nakon kupovine robe.

•Varijacija u naponu električne mreže, udara groma i pratećih pojava, više sile, elementarnih nepogoda i prirodnih događaja.

•Korišćenja software-a, drugih priključnih proizvoda, delova ili potrošnog materijala koji nisu autorizovani od strane proizvođača ili Davaoca garancije.

•Radnji trećih lica, popravki ili prepravki robe od strane neovlašćenih lica, zamenom neispravnog dela neoriginalnim delom bez saglasnosti Davaoca garancije, upotrebom neodgovarajuće dodatne energije ili opreme ili posledica ovih radnji.

•Preteranim radnim opterećenjem robe, korišćenja robe izvan granica naznačenih u uputstvu, izvan parametara radnog režima, parametara okruženja i radnih opterećenja preporučenih od strane proizvođača.

•Uticaja: vlage, vode, toplote, vibracija, prašine, ekstremnih uslova spoljne sredine i slično.

•Trošenja delova robe koji su po svojoj prirodi takvi da se upotrebom troše kao što su: toneri, ink kertridži, glave ink jet štampača, valjci za povlačenje, mehanizam za transport papira, baterije i sve ostalo sto proizvođač definiše kao potrošni materijal.

 

Gubitak garancije nastaje:

•Ukoliko se utvrdi da je na reklamiranoj robi vršena neovlašćena servisna intervencija.

•Nestručnim i nesavesnim korišćenjem robe.

•Ukoliko se potrošač ne pridržava obaveza definisanih u poglavlju Obaveze potrošača.

11. Reklamacije


Kupac ima pravo na podnošenje prigovora u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku i načinu rešavanja reklamacija kupaca na robu.


Svoj zahtev za reklamaciju na proizvode kupljene kod nas može prijaviti popunjavanjem elektronske forme na kontakt stranici najkasnije 8 dana od datuma isporuke porudžbine. Obavezan deo sadržine Zahteva za reklamacije jeste broj transakcije i broj fiskalnog računa po kome je transakcija realizovana.


Prodavac će na upućen zahtev odgovoriti saglasno zakonski definisanim rokovima, prosleđivanjem reklamacionog lista na email koji je Kupac označio kao kontakt u kome će biti sadržana i odluka Prodavca o daljem postupanju po pitanju prosleđene reklamacije.

 

PAŽNJA: UPOTREBOM OVOG INTERNET SAJTA POTVRĐUJETE DA STE PROČITALI, RAZUMELI I PRIHVATILI SVE NAVEDENE USLOVE KORIŠĆENJA (U DALJEM TEKSTU “USLOVI”) I SLAŽETE SE DA STE OBAVEZNI DA IH POŠTUJETE, KAO I SVE DRUGE PRIMENLJIVE ZAKONE I PROPISE. UKOLIKO NE PRIHVATATE OVE USLOVE, NEMOJTE KORISTITI OVAJ INTERNET SAJT.

Naša Web stranica koristi "kolačiće" koji ne sadrže lične podatke, i koriste se radi olakšanog korisničkog iskustva. Daljim korišćenjem prihvatate njihovu upotrebu.
Na sledećem linku možete saznati više i odabrati podešavanja. Za detalje o zaštiti podataka, možete se informisati na stranici politika privatnosti.